Tuesday, January 31, 2017

COMPARATIVES/SUPERLATIVES 2


PRIMARY 4. Review comparatives and superlatives with wild and zoo animals with this game. In this games there are audios sometimes. Drag and drop the words into the correct spaces to complete the sentences; then submit. If you are correct then the monkey will get a banana.
Revisa os comparativos e superlativos con vocabulario de animais do zoo e salvaxes con este xogo.
Hai imaxes e nalgúns casos audios nestes xogos. Colle e pon as palabras nos ocos correctos para completar as frases e logo comproba (SUBMIT). Se acertas o mono collerá unha banana.

0 comentarios:

Post a Comment

Template by:

Free Blog Templates