Tuesday, January 31, 2017

COMPARATIVES/SUPERLATIVES 2


PRIMARY 4. Review comparatives and superlatives with wild and zoo animals with this game. In this games there are audios sometimes. Drag and drop the words into the correct spaces to complete the sentences; then submit. If you are correct then the monkey will get a banana.
Revisa os comparativos e superlativos con vocabulario de animais do zoo e salvaxes con este xogo.
Hai imaxes e nalgúns casos audios nestes xogos. Colle e pon as palabras nos ocos correctos para completar as frases e logo comproba (SUBMIT). Se acertas o mono collerá unha banana.

COMPARATIVES/SUPERLATIVES

PRIMARY 4. Remember comparatives ( -er than) and superlatives (the -est) to solve the given clues and help the monkey not to be squashed. 


Lembra os comparativos e superlativos en inglés para resolver as pistas que se dan e axuda ao mono para que non resulte aplastado.

Saturday, September 17, 2016

WHERE ARE YOU FROM?

PRIMARY ALL. Where are you from? Countries.

De donde es? Países.

MORE FLAGS



PRIMARY 3,4. Another cute game for you to learn some countries and flags in English.

Outro xogo para que aprendas algúns países e bandeiras en inglés.

FLAGS AND COUNTRIES

PRIMARY 4. Can you match the flags with their respective countries? Try it and win as many points as you can.


Podes relacionar as bandeiras cos seus respectivos países? Inténtao e gaña tantos puntos como poidas.

Monday, May 16, 2016

LET'S SING AT THE FARM

PRE, 1, 2. Let's take a walk around the farm. What can you see? What can you hear? Good bye elephant. Elephant? On the farm?


Imos dar un paseo pola granxa. Que ves? Que escoitas? Adeus elefante. Elefante? Na granxa?

And now let's sing with old Mc. Donald's song and his farm animals.
E agora a cantar coa canción do vello Mc. Donald e os animais da súa granxa.

ANIMALS ON THE FARM GAMES

PRE, 1. Enter this easy game for very early learners. Sure they'll have fun with farm animals.


Entra neste sinxelo xogo para pequeniños. Seguro que o han pasar moi ben cos animais da granxa.

Then help Dora and her friends with their work in a farm.
Logo axuda a Dora e aos seus amigos co trballo na granxa.

Template by:

Free Blog Templates